Po - Pá: 7 - 15 +420 315 696 770 sunap-plasty@sunap-plasty.cz

Politika společnosti


Naše firma se již od roku 1991 specializuje na distribuci a zakázkovou výrobu drobných plastových dílů pro různé průmyslové obory a výrobní činnosti v České a Slovenské republice. Již od svých prvopočátků bylo vždy na prvním místě uspokojování potřeb a očekávání jak zákazníků, tak i potřeb firmy a jejich pracovníků. Po celou dobu své existence se snažíme udržovat vysokou kvalitu svých služeb charakterizovanou šíří sortimentu, snahou zajistit optimální dodací lhůty, technickým poradenstvím na odpovídající úrovni a kvalitními lidmi s vysokou úrovní komunikace se zákazníky i dodavateli.

Naši snahu o neustálé zvyšování kvality, ale i vytváření optimálního a bezpečného pracovního prostředí pro své zaměstnance a šetrného působení na životní prostředí včetně prevence znečištění jsme se rozhodli podpořit zavedením a certifikací integrovaného systému řízení zahrnujícího jakost, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Tento systém vztahující se na komplexní dodávky plast. součástí chceme důsledným uplatňováním systémových principů stále zdokonalovat a tím zvyšovat důvěryhodnost naší firmy. Každoročním stanovením cílů a nutných zdrojů pro jejich realizaci, přezkoumáním jejich plnění v rámci funkčního systému řízení je zajišťován koncepční rozvoj a neustálý vývoj firmy. V rámci tohoto systému je dbáno na sledování legislativy a plnění vyplývajících relevantních povinností.

Pro další vývoj firmy je naší vizí do budoucna:

V oblasti jakosti:

Udržovat pozici významného dodavatele standardních plastových součástí pro výrobce, velkoobchody a maloobchody.

Toho chceme dosáhnout následujícím způsobem:

- se stálým důrazem na každodenní kvalitu odváděné práce pružně přizpůsobovat nabídku sortimentu dle potřeb zákazníků, v předstihu reagovat na požadavky trhu. S tím souvisí také prohlubování odborných znalostí.

- dlouhodobým a uvážlivým řízením vztahů s dodavateli zvyšovat schopnost firmy kvalitně dodávat

- vytvářením optimálních pracovních a sociálních podmínek vybudovat stabilní kolektiv pracovníků, kteří se ztotožňují s firmou a její politikou

- vzděláváním zaměstnanců u nich vytvořit vědomí spolutvůrce dobrého jména firmy a tím zajišťovat propagaci firmy tím nejlepším možným způsobem – kladnými referencemi spokojených zákazníků

- motivačními pobídkami podporovat snahu o soustavné snižování nákladů a hledání rezerv a tím zvyšovat konkurenceschopnost firmy

V oblasti bezpečnosti práce:

Samozřejmostí je a vždy musí být předcházení pracovních úrazů a jiných nehod včasným podchycením rizik, plněním určených povinností a pravidelným připomínáním a kontrolou nutných opatření.

Účinnou prevenci nasměrovat nejen do oblasti bezpečnosti práce, ale také se zaměřit na předcházení a řešení zdravotních problémů zaměstnanců.

Toho chceme dosáhnout následujícím způsobem:

- vyčleněním finančních rezerv určených speciálně na zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- optimalizací pracovního prostředí a zařízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- vytvořením atmosféry důvěry v oblasti BOZP iniciovat naprosto otevřenou komunikaci

- aktivně se seznamovat s novými poznatky a trendy v oblasti zdravotní prevence a zavádět vybraná opatření do praxe

- posilovat vědomí spoluodpovědnosti za svoje zdraví nejen při práci ale i v souvislosti se zdravým životním stylem

V oblasti ochrany životního prostředí:

Důsledným uplatňováním integrovaného systému řízení minimalizovat dopady činnosti firmy na zatěžování životní prostředí, chovat se ohleduplně k životnímu prostředí na pracovišti i mimo něj.

Toho chceme dosáhnout následujícím způsobem:

- snahou o zlepšování ochrany životního prostředí prostřednictvím nastavených měřitelných cílů

- předcházením vzniku odpadů a znečištění

- zvyšováním povědomí pracovníků o zásadách ochrany životního prostředí

Hlavní zásadou naší firmy a její integrované politiky řízení musí být nejen respektování právních, ale zejména etických zásad ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a přírodě.

Pro její zdárné naplňování a rozvoj se vedení firmy zavazuje vytvořit optimální podmínky.

V Přívorech, 26.9.17

Ing. Martin Scholz, ředitel

Sortiment